Dret Administratiu

Des de l’àrea de Dret Administratiu de NET CRAMAN prestem serveis assessorament jurídic i defensa lletrada en matèria juridicoadministrativa tant a entitats públiques com a entitats privades i particulars.

La nostra assistència lletrada abasta procediments administratius davant les administracions i entitats de dret públic, i procediments contenciós administratius davant dels jutjats i tribunals d'Espanya en totes les instàncies, així com l'assistència en incidents d'execució de títols judicials.

La nostra pràctica administrativa inclou necessàriament processos de negociació i mediació amb l’Administració i particulars a fi d’evitar en tant que sigui possible una litigiositat, tot això en benefici d’una millor salvaguarda dels interessos del client.

Així mateix, al nostre treball d’assessorament, elaborem informes i dictàmens, i participem en projectes públics i privats amb incidència juridicoadministrativa. Acompanyem, vigilem i controlem els procediments administratius formulant els escrits, instàncies, sol·licituds que resultin necessaris oferint puntual informació sobre el desenvolupament dels procediments, tant en via administrativa com a la via jurisdiccional contenciós-administrativa.

Els nostres àmbits d’especialització i actuació són els següents: