Serveis Corporatius

Divisió de Corporate Services de NET CRAMAN, establerta a Hong Kong des de l’any 2007 i a Singapur des del 2021.

La divisió de serveis corporatius de NET CRAMAN va apostar pel continent asiàtic com a mercat de referència per a empreses espanyoles i internacionals.

Després de més de deu anys s’ha aconseguit consolidar com a referent en la prestació de serveis d’assessorament serveis corporatius a empreses espanyoles i llatinoamericanes.

 

La divisió de serveis corporatius de NET CRAMAN va apostar pel continent asiàtic com a mercat de referència per a empreses espanyoles i internacionals.

Després de més de deu anys s’ha aconseguit consolidar com a referent en la prestació de serveis d’assessorament serveis corporatius a empreses espanyoles i llatinoamericanes.

Aquesta divisió té per objectiu assessorar i ajudar les empreses en totes les etapes del cicle de vida del seu negoci, oferint els serveis de suport requerits a cada moment, com la constitució i manteniment de societats, impostos, comptabilitat, serveis laborals i obtenció de llicències de negoci. Expandim i millorem contínuament el nostre repertori de solucions per satisfer els requisits dels nostres clients.

El nostre equip d'experts analitza amb profunditat el perfil de cada client per comprendre la filosofia dels seus negocis.

Volem que els nostres clients puguin concentrar-se a fer créixer les seves empreses mentre nosaltres ens ocupem de tot allò relatiu als assumptes corporatius. El nostre objectiu és oferir el millor servei possible per assegurar que l’aventura empresarial dels nostres clients a Àsia arribi a bon port.

Estem 100% dedicats a oferir als nostres clients serveis exclusius d'assessoria, consultoria i representació de primera classe de manera propera i accessible.

El nostre objectiu és escoltar atentament els seus problemes, analitzar els antecedents, identificar els fets i els problemes i després formular i oferir solucions pràctiques i rendibles adaptades a les circumstàncies i requisits.


Busquem brindar els nostres serveis a través del compromís del nostre personal per assolir els seus objectius i objectius.

Constitució de Societats

Assessorem des de la constitució d‟una nova empresa fins a la gestió del compliment amb la legislació local. El nostre equip d’experts té una àmplia experiència en l’administració d’empreses, la gestió de contractes i la redacció de resolucions d’accionistes i juntes.

Constitució

Gestionem la constitució de societats a Hong Kong, el registre de sucursals de societats estrangeres i la constitució d’oficines de representació a Hong Kong.

Altres serveis societaris relacionats

Sol·licituds de registre de marques, llicències empresarials i altres serveis dassessorament a les empreses.

Secretaria de la Societat

Assistència jurídica

Assessorem i ajudem els nostres clients a comprendre i complir amb la normativa societària de Hong Kong.

Assistència als acords societaris

Preparem i presentem, si escau, els acords societaris necessaris en temps i forma.

Custòdia i ús dels segells de la societat

Com a secretaris corporatius podem custodiar els segells i llibres societaris en nom del client.

Assistència en el compliment

Recordar als clients els terminis previstos per la llei, ajudar-los en el compliment reglamentari i mantenir els registres legals.

Presentació de la informació prevista per la llei

Garantir que la societat presenti la informació legalment prevista en temps i forma.

Presentació de declaracions anuals

Garantir l'emplenament i la presentació, dins dels respectius terminis, de les declaracions anuals al Registre Mercantil en nom dels nostres clients.

Convocatòria de les reunions

Facilitar als clients i administradors les convocatòries de les juntes.

Domicili Corporatiu

Facilitem les nostres oficines com a domicili social a Hong Kong per a les societats dels nostres clients.

Secretari Corporatiu

Oferim la possibilitat de ser el secretari corporatiu de la societat.

Impostos

Els nostres serveis d’assessoria fiscal es basen en una completa comprensió de la naturalesa comercial i els requisits únics del client. Els nostres especialistes en impostos treballen en estreta col·laboració amb els nostres clients, ajudant les seves empreses a establir la planificació fiscal estratègica a Hong Kong de la manera més eficient.

Comptabilitat

L’accés a la informació precisa i oportuna és fonamental, especialment en entorns empresarials tan dinàmics. Els nostres serveis us permeten centrar-vos en els vostres negocis i no haver de precupar-se de la seva comptabilitat, el flux de caixa i la compilació d’informes financers.

Comptabilitat i estats financers al tancament de l'exercici

Duem a terme la comptabilitat, i la formulació i consolidació dels informes comptables i estats financers d'acord amb la normativa comptable de Hong Kong.

Llicències de negoci

Els nostres serveis de llicències de negoci comprenen:

Podem ajudar-lo a obtenir els permisos i llicències de negoci en alguns sectors,
concretament, en educació, contractació de personal o turisme, etc.

Serveis Laborals

Permisos de treball per als empleats

Gestionem i tramitam la sol·licitud de permisos de treball per a talents estrangers que venguin a Hong Kong.

Sol·licituds de residència permanent

Si ha residit a Hong Kong durant un període de temps continuado de, com a mínim set años (comú com a “Derecho de Residencia” (“Right of Abode”) a Hong Kong), podem gestionar la seva sol·licitud. Redacció de contractes de treball i alta en el sistema de provisió social MPF (Fonds Públic Obligatori).

Nòmines

Realitzem els càlculs de les deduccions legals dels salaris dels empleats, acords de reemborsament de despeses, còmput de prestacions als empleats, determinació de la liquidació després de la finalització de la relació laboral d'un empleat, l'emplenament de les declaracions fiscals de tancament per a els empleats, etc.