Eva Alcalde Roura

Advocat processalista de NET CRAMAN, amb més de 10 anys d’experiència en l’àmbit de la litigació penal, civil i mercantil, especialitzat en l’àmbit penal i compliance, assumint la defensa lletrada en tot tipus de procediments judicials, i la defensa dels interessos. dels clients en un pla extrajudicial. Presta asistencia letrada en l’àmbit processal de forma […]

Berta Bastardas Bermejo

Intervé activament en la redacció i presentació d’escrits processals, tant civils com penals. Col·labora en l’anàlisi de casos i la cerca de jurisprudència. Assisteix als advocats titulars en les compareixences, vistes i judicis que se celebren, tant civils com penals i en el seguiment de la tramitació dels diferents procediments. Participa també en l’elaboració i […]

Axel Rodríguez Hernández

Axel Rodríguez és economista i forma part del departament fiscal, gràcies a la seva formació és capaç d’aprofitar les sinergies de l’àmbit econòmic financer amb l’àmbit impositiu, oferint així un assessorament complet. Intervé activament en la redacció i la presentació de procediments de gestió, comprovació i recaptació davant l’Administració Tributària. A més, participa en la […]

Anahí Vélez

Assisteix i recolza l’equip mercantil en la preparació de documents, actes i llibres societaris. Realitza les gestions i comunicacions entre diferents organismes públics i privats, relacionats amb les tasques mercantils, així com també la coordinació entre ells i els clients. Assisteix activament a les nostres oficines a Àsia amb les gestions a Espanya. A més […]

Andrea Ibáñez Barazas

Andrea_ibañez

Economista con experiencia en el asesoramiento continuado a empresas y particulares, tanto a nivel nacional como internacional. Resolviendo consultas fiscales en materia relativa al Impuesto sobre Sociedades, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido. Forma parte del Departamento de Fiscalidad Corporativa y Compliance Fiscal, realizando trabajos de asesoramiento integral a empresas relacionado con el […]

Marta Cuello Morancho

marta_cuello

Professional en Dret especialitzada en l’assessorament fiscal recurrent de grups societaris nacionals i internacionals, presta col·laboració a l’equip de fiscalitat general. En aquesta àrea d’experimentació, supervisa el compliment de la normativa juridicotributària de societats i entitats de crèdit en el conjunt de les operacions, nacionals i amb l’exterior, i participa en les propostes d’informe sobre […]

Paola Tessarolo

Advocada mercantilista amb una àmplia experiència en l’assessorament a empreses, tant al sector públic com al privat. Alhora, és Agent de la Propietat Industrial amb una gran experiència a l’àrea de PI (Marques, Dissenys, Patents, Drets d’Autor) i Noves Tecnologies. Té una gran experiència en assumptes d’IP&IT, ha treballat en importants firmes especialitzades en la […]

Estela Ojeda Ginete

Estela Ojeda col·labora en el Departament Mercantil. Intervé activament en la preparació i formulació d’actes i documents de tota índole en matèria de dret societari i contractació mercantil. Ofereix assistència en operacions mercantils, especialment, en processos de constitució de societats, compravendes, adopció d’acords socials i celebració de juntes generals i consells d’administració. Així mateix, col·labora […]

Lidia Buira Casajus

Lidia Buira és Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit del Dret d’Immigració i Estrangeria. Actualment s’encarrega de donar assessorament a empreses en tots aquells processos de contractació de treballadors estrangers així com a particulars que volen obtenir la residència legal a Espanya.

Oriol Mosso Bel

Advocat amb àmplia experiència en dret d’immigració i estrangeria, i en dret penal. És especialista en assessorament legal a empreses en la contractació de treballadors a Espanya, així com als països d’Origen, i ha assessorat en diferents tipus de procediments en l’àmbit de la litigació penal.

(+34) 93 202 05 64 · abogadosasociados@net-craman.com